default-logo
#dewegvooruit   |   contacteer ons: info@cdenvbalen.be

 

Een mooi toneelstuk, muziekoptreden of tentoonstelling, … cultuur is heel divers. Balen en Olmen zijn enorm rijk aan cultuur en dat in haast al haar mogelijke vormen. #iedereenmee, wil zeggen dat we oog moeten hebben voor al deze manieren van cultuur belevenen niet alleen voor cultuur met de grote ‘C’.
Cultuur maakt dat mensen mekaar ontmoeten, mensen mekaar tegenkomen in een andere context. Cultuur is voor mensen vaak een verademing, een manier om even de realiteit achter zich te laten en opnieuw kracht op te doen om er weer tegen aan te kunnen. Cultuur maakt dat mensen open bloeien en dat we talenten van hen zien die anders niet te voorschijn zouden komen. Als partij moeten we ons bewust blijven van het plezier, in welke vorm dan ook, dat cultuur mensen brengt. Om dit plezier te kunnen behouden, moeten we de mensen koesteren die dit plezier mogelijk maken.
Ondersteuning en samenwerking zijn van cruciaal belang. Ondersteunen van dat wat reeds georganiseerd wordt en diegenen die nieuwe initiatieven nemen. Daar waar nieuwe projecten opgezet worden, moeten we indien nodig, de handen in mekaar slaan. Door onze krachten te bundelen hebben we in het verleden heel mooie dingen zien ontstaan en dat moeten we verder zetten. Wij willen dan ook alleen datgene zelf organiseren wat nog niet in het aanbod van onze verenigingen zit en ook dan moeten mogelijke samenwerkingsvormen worden afgetoetst. Dit wil zeggen: faciliteren waar we kunnen, organiseren waar nodig!
Hoewel cultuur geen exclusiviteit meer is voor de ‘hogere klasse’, zijn culturele activiteiten voor vele mensen nog onbereikbaar, ontoegankelijk en te duur. Cultuur is een basisrecht voor iedereen. Vele drempels zijn al verwijderd maar we moeten deze obstakels zoveel mogelijk blijven opruimen.

>> Masterplan vrijetijdscentrum De Kruierie

De Kruierie is een locatie om u tegen te zeggen! De Kruierie huisvest bijna alle vrijetijdsdiensten waar zij samen werken aan één gezamenlijk project ten dienste van de burger. Gedurende 10 jaren is dit vrijetijdscentrum uitgebloeid tot een centrum waar zowel verenigingen als individuele gebruikers zich kunnen ontplooien en elkaar kunnen ontmoeten. Het is een plaats waar iedereen zich welkom voelt, een plaats die ook mee moet evolueren met de behoeften van de gebruikers, ondertussen zijn deze behoeften groter dan de infrastructuur kan bieden.
Samen met de gebruikers, de inwoners en het personeel willen we werk maken van een masterplan voor De Kruierie om klaar te zijn voor toekomstige uitdagingen.

 

>> Online reserveringssysteem voor gemeentelijke locaties

We willen het online reserveringssysteem openzetten voor alle gebruikers van onze gemeentelijke locaties zodat zij onmiddellijk (24/24 en 7/7) kunnen zien wanneer het lokaal beschikbaar is en online kunnen reserveren. Uiteraard moet het reserveren van lokalen ook nog steeds via de klassieke weg kunnen gebeuren.

 

>> Onze sociaal-culturele verenigingen in de watten leggen

Verenigingen brengen mensen bij mekaar. Dit doet solidariteit ontstaan en maakt onze leefgemeenschap tot een warm en hecht geheel. Ze versterken het sociale weefsel. Mensen en verenigingen die hierin hun verantwoordelijkheid opnemen, hebben ten volle recht op ondersteuning vanuit de gemeente.
De gemeente moet materiële, infrastructurele, logistieke en communicatieve ondersteuning bieden. Elke vorm van extra ademruimte voor deze verenigingen is een bonus voor ons allemaal. Als gemeente moeten we een katalyserende factor spelen. Overleg en luisterbereidheid is hierbij noodzakelijk.
Het vrijetijdscentrum moet voor onze verenigingen een centraal aanspreekpunt blijven, waar zij met hun vragen en bezorgdheden terecht kunnen.

 

>> Evenwichtig evenementenbeleid

Onze gemeente is enorm rijk aan evenementen. Er worden tal van evenementen georganiseerd die door de jaren heen hun degelijkheid en succes bewezen hebben. Blijvende ondersteuning is hier een noodzaak.
Nieuwe initiatieven moeten ook kunnen rekenen op onze steun. Als gemeente moeten wij er voor zorgen dat mensen niet terughoudend zijn om hun ideeën uit te werken. Via o.a. subsidies, samenwerking, materiële ondersteuning moeten we hen mee op weg helpen.

 

>> Erfgoed

De verenigingen in Olmen en Balen die zich inzetten voor het in stand houden en bevorderen van het historisch bewustzijn in onze maatschappij, verdienen onze blijvende ondersteuning. k.ERF is een enorme verrijking op vlak van erfgoed. Als gemeente is het belangrijk dat wij op een constructieve manier blijven deel uitmaken van dit initiatief en actief participeren.

 

>> Talent ten toon

Lokale kunstenaars en kleinschalige culturele projecten hebben de laatste jaren een platform gekregen. Dit moeten we blijven ondersteunen, maar we moeten ook verder groeien. De netwerken die nu opgebouwd zijn, dienenverder uitgebreid te worden, maar moeten vooral ook voor nieuwe projecten aangewend worden.
Lokale kunstenaars hebben bovendien nood aan voldoende ruimte waar ze elkaar kunnen ontmoeten, kunnen oefenen en samen hun kunst of hobby kunnen beleven. Het Vrijetijdscentrum biedt hier al een oplossing, maar er zijn nog ruimtes, zoals de pastorij van Olmen die voor deze doeleinden kunnen ingezet worden.

Balen heeft veel talent en dat mag getoond worden.

>> Buurt- en wijkfeesten

We willen dat de buren elkaar (nog beter) leren kennen, we zetten dan ook verder middelen in om wijk- en buurtfeesten te ondersteunen. We gaan dit nog beter communiceren zodat het tot in de buurten geweten is.

 

>> Mondiale betrokkenheid

Een internationale dimensie in ons beleid is niet meer weg te denken. Ook mensen
verder weg, die zorg behoeven, willen we ondersteunen:

  • De komende jaren blijven we inspanningen doen om de Noord-Zuid convenant met de Vlaamse Gemeenschap in stand te houden;
  • Marbol is voor ons de bevoorrechte partner aangaande beleid rond ontwikkelingssamenwerking. We zijn dan ook zeer dankbaar dat vele Balenaren zich belangeloos inzetten voor projecten in gebieden waar alle hulp meer dan welkom is;
  • Financiële ondersteuning voor mensen in nood moet ten gepaste tijde verleend worden. Onze zorg moet niet alleen naar onze eigen omgeving gaan. Voorwaarde is dat de tegemoetkomingen transparant, efficiënt en effectief waar nodig worden besteed.